ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - 11/12/2018

Go to content

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - 11/12/2018

trainmenow.eu

Επιχορηγημένο Σεμινάριο :
Η αποτελεσματική  εφαρμογή αυτοματισμών  υποστηρίζει έμπρακτα την αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών  προκλήσεων  με στόχο την επιβίωση και την ανάπτυξη απόδοσης και ανταγωνιστικότητας του οργανισμού.
Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση και εφαρμογή αυτοματισμών με την χρήση τεχνολογίας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την αύξηση της  εταιρικής αποτελεσματικότητας ακόμα και με μειωμένο προσωπικό και  την  επίτευξη δραστικών βελτιώσεων σε κρίσιμους δείκτες απόδοσης όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ταχύτητα. Με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους  νέες έννοιες αυτοματισμού Διαχείρισης Σχεδιασμού μοντελοποίησης  και παρακολούθησης ενός αναβαθμισμένου συστήματος   διαδικασιών  με βάση όλων  των  δραστικών αλλαγών που μπορούν να εφαρμοστούν στο εταιρική δομή και το διαχειριστικό  σύστημα της επιχείρησης με  μειωμένα ανθρώπινα λάθη, ταχύτερη ανταπόκριση και πιο αποτελεσματική κατανομή των  πόρων, με στόχο την συνεχή  βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της οικονομικής απόδοσης.


For More Information About The Seminar
Back to content